نویسنده = عبدالمجید سیفی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه دیپلماسی فرهنگی در سیاست‌خارجی هند "منابع و چشم انداز آینده"

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1399، صفحه 109-126

عبدالمجید سیفی؛ مهرداد عله پور