کلیدواژه‌ها = مسجد
تعداد مقالات: 3
1. گذری به هند: دیار مذاهبی دور امّا نزدیک

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1399، صفحه 67-88

اسماعیل زارع بهتاش


2. ابنیۀ هند (مرقّعی در معرّفی فضاهای شهری احمدآباد هند)

دوره 10، شماره 35، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-24

محمود حسن آبادی