دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی مسئولیت مدنی افراد ناتوان ذهنی در حقوق ایران، هند و افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1398

علیرضا آبین؛ احسان سامانی


2. روش‌شناسی ابوریحان بیرونی در کتاب فی‌تحقیق ماللهند و آثارالباقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

فاطمه رستمی


3. ارائه استراتژی‌های توسعه منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و تاثیر آن در اقتصاد منطقه و کشورهای شبه‌قاره هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

حامد آرامش؛ مهیم شیهکی تاش؛ علی اصغ ر تباوار؛ سهیلا کشاورز


4. بررسی دیدگاه رابیندرانات تاگور و استلزامات تربیتی ایشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

محمد نعمانی؛ مسعود خنجرخانی؛ ابو سعید داورپناه


5. تحلیل بینامتنی ترجیع‌بندهای زیب‌النساء مخفی بر اساس نظریه اضطراب تأثیر هارولد بلوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1398

احمد سنچولی


6. نقش راه های مَکران در مناسبات ایران و هند در سده های نخست اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

عبداله صفرزایی


7. عوامل موثر بر استمرار بحران امنیتی در پاکستان و پیامدهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

مهدی هدایتی شهیدانی؛ دانیال رضاپور


8. مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

عارف بشیری؛ محمد محسنی دهکلانی؛ عبدالحسین رضائی راد