فصلنامه مطالعات شبه قاره (JSR) - مقالات آماده انتشار