تقابل شرق و غرب:مطالعه هویت دوگانه در رمان"بنیاد گرای ناراضی"اثر محسن حمید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاداسلامی واحدلامرد

چکیده

این مقاله به بررسی چگونگی تقابل هویت شرقی و غربی در رمان"بنیاد گرای ناراضی" اثر محسن حمید، رمان نویس پاکستانی- آمریکایی، می پردازد که در آن شخصیت اصلی هویتی جهان-بومی که واژه­­­ای جدید است که  بوسیله­ی محققین پسا استعماری به منظور نشان دادن تضادمداوم و تقابل  بین هویت جهانی و بومی موجود در مهاجرین ابداع شده است. این مقاله بر اساس نظریه های پسا استعماری ادوارد سعید، فانون و هومی بها بها به بررسی هویت در رمان فوق می پردازد. هدف مطرح کردن سوالی است که به نظر ساده و تمسخر آمیز می رسد و آن اینکه قیمت انسان در ساختن یک امپراطوری چقدر است؟ به علاوه در این مقاله به بررسی این نکته می پردازد که  هویت انسان ها  در یک محیط فرهنگی کاملا بیگانه ( با فرهنگ اصیل خود) با چه چالش­ ها و مشکلات غامض و خطر های فرهنگی روبرو می شود.  هویت باید ثابت باشد، حال آنکه بر اساس این رمان هویت افراد هویتی جهان- بومی و درمعرض خطر است که البتهدلیل آنتضادفرهنگیموجود است که  در آن هویت و فرهنگ افراد به سود هژمونی(سلطه و فرهنگ برتر) در معرض تغییر قرار می گیرد. این رمان هم صدا با جمله معروف ادوارد سعید که :"شرق باز می نویسد" ، واکنشی به گفتمان و استیلای استعماری از سوی پاکستان (به عنوان نماد شرق) است که مشوق استعمار زدایی یا استعمار ستیزی است. به علاوه این رمان انعکاسی از تاسف و نگرانینویسنده به برچسب تروریست نسبت داده شده به مسلمانان است که البته دلیل اصلی آن تفسیر جبر موجود درراه رسیدن به هژمونی یا به عبارت دیگر سلطه برتر است که تحت عنوان جهانی شدن به افراد معرفی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

East meets West: a Study of Dual Identity in Mohsin Hamid’s the Reluctant Fundamentalist

نویسنده [English]

  • - -
-
چکیده [English]

This essay will present a postcolonial study of how Eastern identity and Western identity clash in The Reluctant Fundamentalist by Mohsin Hamid, the Pakistani- American novelist, and make the character of the protagonist a glocal one, (A mixture of global and local),   a term newly coined by Postcolonial scholars to show the ever clashing mixture of global and local dualities in immigrants’ personalities.  The basis for this research paper is the postcolonial theories of Edward Said, Fanon and Homi K. Bhabha. The aim is to question simply and sardonically the human cost of empire building, moreover it is discussed how the people in a totally alien culture are faced with different cultural predicaments, dilemmas as well as contradictions threatening their identity. Identity is supposed to be stable, while as this novel indicates, it is more of glocal identity which is at risk due to the cultural conflicts, as a result of which identity and ethnicity are subjected to change for the benefit of the hegemony. In line with Edward Said’s: “the East writes back” it is shown how this novel is a reaction to the discourse of colonization from the Pakistani side (which stands for the East) and welcomes de-colonization. Moreover it reflects the laments of the author for the terrorist label ascribed to Muslims, in terms of globalization, supported by the hegemony, being interpreted as essentialism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • identity
  • postcolonial
  • binary oppositions
  • otherness
  • hegemony and hybridity
—Baudrillard, Jean(2002)  “L'Esprit du Terrorisme.”  TheSouth AtlanticQuarterly.  101.2 :403-415.

—Breton, Eric(2000) “ Federalism, Multiculturalism and the Twenty-First Century.” International Journal of Canadian Studies 21 155-77.

—Crossette, Barbara(1981) “Lahore, a Survivor with a Bittersweet History.” New York Times. 14

—David Punter, Postcolonial Imaginings: Fictions of aNew WorldOrder

—Dodiya, Jaydipsinh (1998) “The Parsi Community in Such a Long Journey.” The Fiction of Rohinton Mistry: Critical Studies. Ed. Jaydipsinh Dodiya.London: Sangam.

—Dodiya, Jaydipsinh (1998) “Such a Long Journey: A Critical Study.” The Fiction of Rohinton Mistry: Critical Studies. Ed. Jaydipsinh Dodiya.London: Sangam, 70-3.

—Fanon(1587) “The Wretched of the Earth”, NATC, p.

—Johnson, David and Prem Poddar. A Historical Companion to Postcolonial Thought in

—English (2005)New York:ColumbiaUniversityPress.

—Garrod, Andrew (1986)“Neil Bissoondath.” Speaking for Myself: Canadian Writers in Interview.St. John: Breakwater Books, 55-85.

—Hamid, Mohsin (2007)“Hamish Hamilton interview with Mohsin Hamid on The Reluctant Fundamentalist.” http://www.mohsinhamid.com/interviewhh2007.html

 

—Hamid, Mohsin (2007) The Reluctant Fundamentalist.  New York,NY: Harcourt.  

—Homi K. Bhabha (1998) The Location of Culture, Nation and Narration, Faber and Faber.

—Harles, John (1998) “Multiculturalism, National Identity, and National Integration: The Canadian Case.” International Journal of Canadian Studies 17 : 217-49.

—Loomba, Ania. (2006) ‘Dead women tell no tales: Issues of female subjectivity, subaltern agency and tradition in colonial and postcolonial  writings on widow immolation inIndia’, in Sue Morgan (ed), The Feminist History Reader.LondonandNew York, Routledge , pp.309-22.

—McLeod, John(2008) Beginning Postcolonialism, Barnes & Noble.     

—Said, Edward (1988) Culture and Imperialism, Faber and Faber.

—Said, Edward(1982) Orientalism, Faber and Faber.

—Spivak, G(1998) The Postcolonial Critic,ColumbiaUniversityPress.

—Williams, P and L. Chrisman (eds), Colonial Discourse and Post-Colonial Theory

—Wordsworth, Araminta (1992) “Novel ShunsToronto’s World Class Hype.” Rev. of The Innocence of Age, by Neil Bissoondath. Financial Post.