بررسی مقایسه ای کیفیت محیط کسب و کار در ایران و کشورهای شبه قاره هند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

یکی از روش های سنجش سهولتِ تولید و قوانین حاکم بر آن، بررسی فضای کسب و کار در منطقه مورد نظر می باشد. در این تحقیق با استفاده از شاخص های "سهولت فضای کسب و کار"، "رقابت پذیری جهانی"، "آزادی اقتصادی" و "شکنندگی" کشورها، ابعاد متعدد تاثیر گذار بر فضای کسب و کار ایران و کشورهای شبه قاره طی سال های 2010-2018 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر که از نظر هدف؛ کاربردی و از نظر روش اجرا؛ تحلیلی- مقایسه می باشد؛ به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری میانگین یک جامعه (t تک نمونه ای) و آزمون تحلیل واریانس یکراهه (آزمون f ) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق؛ بیانگر آن است که کشور بوتان از نظر شاخص های سهولت کسب و کار و آزادی اقتصادی و کشور هند بر اساس شاخص های رقابت پذیری جهانی و شکنندگی؛ وضعیت مساعد تری نسبت به سایر کشورها دارند. همچنین در رتبه بندی کلی نیز کشور هند در جایگاه اول و کشور ایران در جایگاه چهارم قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of business environment quality in Iran and Indian subcontinent

نویسنده [English]

  • Marjan Radnia
university of sistan and baluchestan
چکیده [English]

One of the methods of measuring the ease of production and the rules governing it, is evaluate the business environment in the related region. In the present research, using the indicators of "ease of business environment","global competitiveness", "economic freedom" and "fragile state" the countries, Several dimensions affecting the business environment of Iran and subcontinent countries during the years 2010-2018, was evaluated and compared. This study that is applied in terms of purpose and analytical-comparative in terms of method, and at the level of inferential statistics Mean statistical tests of one society (one sample t test) and one-way ANOVA test (f test) were used. The results of the study indicate that Bhutan has a more favorable business environment than other countries in terms of ease of doing business and economic freedom indices and India according to global competitiveness and fragile state indicators. Also in the overall ranking, India is in the first place and Iran ranked fourth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ease of doing business"
  • "Economic freedom"
  • "Global Competitiveness"
  • "India Subcontinent"