آنالیز اثرات سرریزجرم و جنایت و تروریسم بر مخارج عمومی درکشورهای مناپ؛ رهیافت رگرسیون پانل فضایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

4 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

تروریسم فراملی شکلی از تروریسم است که از طریق انواع اتصالات ممکن، بیش از یک کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. محدود مطالعات تجربی انجام شده تلاش می‌کنند بین منشأ مرکز تروریسم فراملی و متغیرهای شناخته شده رابطه برقرار کنند. لذا با توجه به افزایش جرم و جنایت و حملات تروریستی در سال‌های اخیر در کشورهای منا، در این مقاله به بررسی اثرات مکانی این دو متغیر بر مخارج عمومی کشورهای منتخب در طی سال‌های 2003 تا 2016 بر اساس رگرسیون فضایی پانلی پرداخته شد. ‌داده های مورد استفاده دراین مقاله از بانک جهانی،سازمان ملل و پایگاه جهانی تروریسم استخراج شده است.‌نتایج بررسی، اثرات سرریز فضایی را تأیید می‌کند به نحوی که؛ افزایش در وقوع جرم و جنایت و تروریسم دریک کشور، تأثیر مثبت و معنی‌داری هم بر مخارج عمومی وهم بر میزان تروریسم وجرم وجنایت در کشورهای همسایه دارد. از طرفی تفکیک اثرات مستقیم وغیر مستقیم متغیرهای الگو نشان می‌دهد که اثرات غیر مستقیم انها بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Impact of crime Terrorism and on‌ the publi expenditures in MENAP Countries; Application of the Spatial Panel Regression Approach

نویسندگان [English]

  • mahnaz saeedikiya 1
  • nazar dahmardeh 2
  • Gholamreza Keshavarz Haddad 3
  • marzie esfandiari 4
1 Phd candidate of economics, University of Sistan and Baluchestan
2 Professor of economics, Faculty of economics, University of Sistan and Baluchestan
3 Associate Professor of economics, Faculty of economics, Sharif University of Technology
4 Assistant professor of economics, Faculty of economics, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Transnational terrorism is a form of terrorism that affects more than one country through a variety of possible channels. Few empirical studies conducted in this scope attempted to establish a relationship between the source of the source of transnational terrorism and other known variables. Therefore, due to the reemergence of crime and terrorist attacks during the recent years in MENA member countries, this paper attempted to examine the spatial effects of these two variables on the public expenditures of the selected MENA member countries during 2003 to 2016 using spatial panel regression analysis. The results of the study confirmed the effects of spatial spillovers, meaning that the increase in crime and terrorism in a country has a positive and significant impact on both public expenditures and terrorism and crime in neighboring countries. On the other hand, the distinction between direct and indirect effects of the variables in the model confirmed the greater effects of the indirect determinants

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime
  • terrorism attacks
  • public expenditures
  • spatial panel
  • MENAP Countrie