مقایسه مولفه های توسعه پایدار و احقاق حقوق شهروندی در ایران و افغانستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات دانشگاه سیستان و بلوچستان.عضو هیئت علمی

چکیده

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق، مقایسه تطبیقی مولفه های توسعه پایدار و احقاق حقوق شهروندی در ایران و افغانستان می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.اندازه گیری و سنجش میزان توسعه همواره به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و توسعه و همچنین سیاست گذاران و برنامه ریزان بوده است. زیرا هر کشوری می خواهد بداند که جایگاه آن در مقایسه با سایر کشورها از نظر توسعه یافتگی و رشد اقتصادی چگونه بوده و روندهای آن نیز طی سالهای گذشته چه سمت و سویی داشته است. با گسترش ارتباطات و با خبر شدن لحظه به لحظه انسان ها از حوادث پیرامون خود تمامی حکومت ها و جوامع به ناچار با یک قیاس فرامنطقه ای که در گذشته وجود نداشت، روبرو هستند. لذا به دست آوردن افکار و حمایت عمومی دیگر به آسانی گذشته نیست و برای آن باید با تمام توان تلاش کرد.در این نوشتار سعی شده است برخی از شاخص های تعیین کننده در بحث توسعه پایدار از دیدگاه نویسندگان تببین شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative comparison of the components of sustainable development and the recognition of citizenship rights in iran and afghanistan

نویسنده [English]

  • saeed mohammadi sadegh
Department of Social Sciences, Faculty of Literature, Sistan and Baluchestan University. Membership of the faculty
چکیده [English]

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق، مقایسه تطبیقی مولفه های توسعه پایدار و احقاق حقوق شهروندی در ایران و افغانستان می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.اندازه گیری و سنجش میزان توسعه همواره به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و توسعه و همچنین سیاست گذاران و برنامه ریزان بوده است. زیرا هر کشوری می خواهد بداند که جایگاه آن در مقایسه با سایر کشورها از نظر توسعه یافتگی و رشد اقتصادی چگونه بوده و روندهای آن نیز طی سالهای گذشته چه سمت و سویی داشته است. با گسترش ارتباطات و با خبر شدن لحظه به لحظه انسان ها از حوادث پیرامون خود تمامی حکومت ها و جوامع به ناچار با یک قیاس فرامنطقه ای که در گذشته وجود نداشت، روبرو هستند. لذا به دست آوردن افکار و حمایت عمومی دیگر به آسانی گذشته نیست و برای آن باید با تمام توان تلاش کرد.در این نوشتار سعی شده است برخی از شاخص های تعیین کننده در بحث توسعه پایدار از دیدگاه نویسندگان تببین شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sustainable Development
  • Citizenship Rights
  • Iran and Afghanistan