اهمیت مندله و نقش معرفت شناسی آن در منازل سلوک در طریقت وجره یانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

مندله در طریقت وجره‌یانه، به معنای قلمرو خدایی است که خود در مرکز آن قرار دارد. مندله در ساحت تفکر شرقی که نمود را عین بود می‌شناسد، هم جلوه‌ای از حقیقت است، هم طریق حقیقت. به همین دلیل است که مندله نقطه اصلی در مناسک دینی و آیین های تشرّف است. در واقع هدف نو مرید در مسیر سلوک رسیدن به نقطه مرکزی مندله و اتحاد با خدای اصلی است. این عمل معرفتی و تحقق اتحاد با ایزدان در طریقت وجره‌یانه یکی از بهترین راه های نیل به رستگاری است. این محیط مقدّس در مسیر سلوک به سالک اجازه می‌دهد تا نیروهای کیهانی را فرا خوانده عناصر شرارت آمیز جهان را به بند کشد تا در نتیجه، از طریق مراقبه و تفکر از همه امور وهمی جهان سمساره‌ای رهایی یافته به مقام رستگاری نایل آید. مندله به این خاطر در در تفکر شرق و سلوک وجریانی مورد توجّه است که شهوت، خشم و دیگر گناهان جیوه را مقهور ساخته، رنج‌ها را تقلیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

importance of mandala and its epistemologic role in vajrayana

نویسندگان [English]

  • saeed Geravand 1
  • sorayyta mirzayyy 2
1 - Associate Professor of Religions and Mysticism, Shahid Madani University of Azerbaijan
2 Master of Religions and Gnostics, Azad University of Shahid Madani
چکیده [English]

Vajrayana is a kind of Magical Religions in the history of Buddhist thought which emphasizes the magical power and the sanctity of Mandala in illuminating the existence and the perception of truth. In this ceremony, Mandala is a circle of symbolic patterns and signs thatconveys the eternal message and truth through contemplation and ceremonies. In Vajrayana Tradition, mandala represents the image of the eternal and holy world in the existence of the human being and the world. This image, in Buddhist VajrayanaThinking, is the symbol of human life’s mortality, and shows both the destination and the way to it. Therefore, Vajra seeker will be able to travel through the stages of realization, one after the other, and ascend the unity, via understanding Mandala and contemplation about it. In Vajrayana ceremony, Tantra, Mudra, Çakra, Temple, Cosmos and the human are Mandala’s various symbols each of which has had a great effect on Eastern worldview. The findings of this study which are obtained in a descriptive-analytic meyhod,showed that Mandala in Vajrayana is “Wisdom” in theory and "The Way to Salvation” in practice. And, the purpose of practicing it is human’s accessibility to the stage of the presence and cognition of Buddhas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vajrayana
  • the way
  • hindu