بررسی عناصر داستانی در منظومۀ «عصمت نامه»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی ازشاهکارهای ادبیّات فارسی هندوستان دردورۀ جهانگیر- پادشاه مغول- داستان «عصمت نامه» یا «مینا و لورک» است و تبیین چگونگی و تحلیل ساختار عناصر داستانی در منظومۀ «عصمت نامه» اثر عبدالحمید کلانوری، از پرسش های محوری این پژوهش است. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیل محتوا به انجام رسید ضمن ارائۀ تعاریف روشن و جامع از عناصر تشکیل دهندۀ ساختار داستان چون پیرنگ و اجزای آن، شخصیّت پردازی، درون مایه، زاویه دید، لحن، گفتگو و صحنه پردازی، قواعد حاکم بر ساختار داستانِ عصمت نامه تجزیه و تحلیل گردید. با بررسی شواهد دریافتیم که عناصر داستانی دراین منظومه به خوبی در پیشبردِ داستان به کار گرفته شده و طرحی مبتنی بر روابط علّی، این عناصر را از آغاز تا پایان، به هم مرتبط ساخته است. پیرنگ داستان ساده ولی منسجم است و دیدگاه نویسنده در بیان حادثه، برگرفته از حقایق و رسوم بومی است. پایۀ احساسی طرح داستان، سیر عشق و عاشقی است که یکی از عوامل جذابیّت داستان است. مهم ترین عنصرِ داستانی این اثر شخصیّت پردازی است و تأثیر عنصرِ درون مایه بر سایر عناصر به خوبی مشهود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Fictional Elements in Esmat Nameh Epic Poem

نویسندگان [English]

  • zohreh tehranipur 1
  • reza ashrafzadeh 2
  • Hassan Bassak 3
1 PhD student of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Mashhad Branch
2 Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Mashhad Branch
3 Associate Professor of Persian Language and Literature Payame Noor University
چکیده [English]

One of the masterpieces of the Persian Literature in India, during Jahangir era –The Mongol King- is the story of Esmat Nameh or Mina&Lorak. Therefore, the clarification of the manner and analysis of the structure of the fictional elements in the epic poem, Esmat Nameh, written by Abdolhamid Kalanvari, are among the central questions in this study. In the current study, which was conducted using descriptive and content analysis methods, comprehensive and clear definitions are offered regarding the constituent elements of the story such as the plot and its components, characterization, theme, point of view, tone, conversation and setting, and the rules governing the structure of the story of Esmat Nameh, and such elements were analyzed. Considering the evidence, we concluded that the fictional elements have been employed very effectively for advancing the story and a plot, based on causal relationships, has linked such elements together from the beginning to the end of the story. The emotional basis of the plot is a love story which is one of the effective factors in making the story appealing. The most important fictional element in this story is the characterization and the effect of the theme on other elements is well obvious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fictional elements
  • Kalanori
  • Eismat nameh
  • Mina& Lorek
  • Indian literature