بررسی دیدگاه رابیندرانات تاگور و استلزامات تربیتی ایشان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

کانون توجه این مقاله ناظر به بررسی اندیشه‌های تربیتی تاگور و استخراج استلزامات تربیتی آن می باشد. روش گردآوری اطلاعات اسنادی است و شیوه کار توصیفی، تحلیلی و بخشی استنتاجی می باشد. براساس نگاه کلی‌نگر ایشان، تربیت را انسانگرایانه و بشردوستانه و هدف آن را متوازن ساختن زندگی بشر با کل هستی می‌توان دانست. وی در نگاهی زیباشناختی، علاوه بر تاکید به سازواری ابعاد انسانی، یگانگی انسانها و پیوند طبیعت با انسان را خاطر نشان شده و دوران کودکی را در تحقق این مهم کلیدی می‌داند؛ با این نگاه است که ایشان ملی‌گرایی تهاجی را در تضاد با یگانگی دانسته و وحدت، همدردی و همدلی در لباس توجه به قشر فقیر و محروم بویژه دختران، دنیایی عاری از تبعیض را متذکر می شود. از نظر پژوهشگر چنین استنباط می شود با توجه تکثر قومیتی، نژادی و فرهنگی ایران، اندیشه های ایشان می تواند یک الگویی تربیتی برای نظام آموزشی وحدت بخش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the viewpoint of Rabindranath Tagore and his educational implications

نویسندگان [English]

  • Mohammad Namani 1
  • Masoud Khanjarkhani 2
  • aboosaeed davarpanah 3
1 sistan and Baluchistan University
2 sistan and Baluchistan university
3 Sistan and Baluchistan University
چکیده [English]

The focus of this article is on the study of pedagogical ideas and the development of its educational implications. The method of collecting information is documentary and the method of descriptive, analytical and deductive part is. According to his general view, education can be considered humanistic and humanistic, and its goal is to balance human life with the whole being. In his aesthetic look, in addition to stressing the human dimension, human unity and the link between nature and human beings are highlighted, and it makes childhood a key to achieving this, with the view that it is contradicting invasion nationalism Conscious of unity, and the unity, sympathy and empathy in the attention of the poor and deprived, especially girls, of a world free of discrimination. According to the researcher, it can be deduced that, given the ethnic, racial and cultural diversity of Iran, their thoughts can be a pedagogical model for a unified educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tagore
  • Unity
  • Empathy
  • Teaching and Engagement