تطبیق نقش‌مایه دیو در نگاره‌های نسخه‌ی رامایانای فریر با نمونه‌های قبل و هم‌زمان با آن از منظر شمایل نگارانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هنر اسلامی، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران.

2 گروه صنایع دستی، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران.

10.22111/jsr.2019.30610.1965

چکیده

در دوره‌ی گورکانیان، بخصوص اکبر شاه توجه بسیاری به اشاعه‌ی فرهنگ و هنر نشان داده شد. ازجمله خدمات دوره اکبر شاه ترجمه کتاب‌های سانسکریت به فارسی و مصور نمودن آن‌ها بود. یکی از این نسخ، رامایانای مصور موجود در گالری فریر به سفارش عبدالرحیم، وزیر اعظم اکبر شاه، داستان نبرد رامچندر، با بزرگ‌ترین دیو، راون است. بررسی تأثیرپذیری نقش‌مایه‌ی دیو در نسخه رامایانای فریر از متون تصویری پیشین و هم‌عصرش، به‌عنوان پرسش اصلی این پژوهش انتخاب شده و هدف تحقیق تطبیق شمایل نگارانه تصویر دیو و جایگاه آن در نسخه‌ی رامایانای عبدالرحیم خان با نمونه متن‌های پیشین و هم‌عصر در هند بوده است. نتایج مطالعات صورت گرفته به روش توصیفی و تاریخی_تطبیقی حاکی از آن است که نقش‌مایه دیو در نسخه‌ی موردپژوهش به چهار شکل، دیو با عضو تکثیرشده، حیوانی، انسانی و ترکیبی (انسانی- حیوانی) تصویر شده است. همچنین می‌توان دید که در متون پیشین، دیوها با آناتومی و ویژگی‌های کاملاً انسانی نقش گردیده و در نسخ تصویرسازی شده هم‌زمان با نسخه مورد پژوهش نیز شخصیت‌های اصلی حماسه اکثراً به شکل انسانی و شخصیت‌های فرعی به شکل ترکیبی ترسیم‌شده‌اند. درحالی‌که در نسخه‌ی رامایانای گالری فریر اغلب دیوها به‌صورت ترکیبی بوده و فقط در موارد اندکی به شکل انسانی تصویر شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of Demons motif in the miniatures of the Freer Gallery's Ramayana manuscript with the previous and simultaneous examples from the iconographic perspective

نویسندگان [English]

  • samin modaber 1
  • Golamreza hashemi 2
  • zohre tabatabaee 1
1 Islamic Art Department, Faculty of Handicrafts, Art University, Isfahan, Iran.
2 Crafts Department, Faculty of Handicrafts, Art University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

. One of the services of Akbar Shah era was the translation of Sanskrit books into Farsi and illustrating of them. One of this manuscripts, illustrated Ramayana book that is available at Freer's Art Gallery is the battle story of Ramchander, the seventh manifestation of Vishnu with Ravana, who is the greatest demon. The examining of influence of the motif of the demons in the Ramayana manuscript of the Freer Museum, both previous and contemporary texts have been selected as the main question of this research. The purpose of this research is to carry out the iconographic matching of the image of demon and its place in the Ramayana manuscript of Abdul Rahim Khan with the sample of previous and similar texts in the India. Study was conducted by descriptive, historical-comparative method and the results indicate that the motif of the demons in the research manuscript, have been depicted in the four forms of the demon with recurred members, animal, human, and combination (human-animal).In previous texts, demons are portrayed in a combination form. In the simultaneous texts, the main characters of the epic are most often depicted in the form of humans and other characters in a combination form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gurkaniyan
  • Ramayana epic
  • Abd al_Alrahim Khankhanan
  • Freer Gallery Ramayana
  • Demon Motif