تحلیل بینامتنی ترجیع‌بندهای زیب‌النساء مخفی بر اساس نظریه اضطراب تأثیر هارولد بلوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه زابل

چکیده

نظریه اضطراب تأثیر یکی از گونه‌های بینامتنیت است که به وسیله هارولد بلوم (تولد: 1930م)، محقق برجستة آمریکایی در نیمة دوم قرن بیستم مطرح گردید. این نظریه که بیش از همه بر روانکاوی و دیدگاه‌های فروید تأکید دارد، برای مطالعة روابط خویشاوندی میان متون بویژه برای تبیین بیش‌متن‌های متعدد با یک پیش‌متن مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا در این پژوهش ترجیع‌بندهای زیب‌النساء مخفی به عنوان شاعر «دیرآمده» یا «پس‌آمده» که تحت تأثیر ترجیع‌بند عاشقانة سعدی سروده شده و گاه گوشة چشمی به ترکیب‌بند جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی داشته، به شیوه توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش می‌گردد به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که وی به عنوان شاعر فرزند (پسر) تا چه حد توانسته خود را از دلواپسی نفوذ یا اضطراب تأثیر سعدی به عنوان شاعر پدر برهاند؟ قرابت مضمون، وزن و قالب مشترک و شباهت نزدیک بیت برگردان و استفاده از قافیه و ردیف‌های یکسان بیانگر آن است که زیب‌النساء مخفی در سرودن ترجیع‌بندهای خود هرچند از مکانیسم دفاعی انکار بهره جسته، اما نتوانسته بر اضطراب تأثیر خویش غلبه کند و از آن گذر نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The intertextual analysis of the preferentials of Zibo-Nesa Makhfi based on Harold Bloom's impact anxiety Theory

نویسنده [English]

  • AHMAD SANCHOOLI
UNYVERSITY OF ZABOL
چکیده [English]

The anxiety theory is the effect of one of the intertextual types raised by Harold Bloom (born: 1930), a prominent American scholar in the second half of the twentieth century. This theory, which focuses primarily on Freud's psychoanalysis and views, is used to study kinship relations between texts, especially for the explanation of multiple transcripts or one. Therefore, in this research, the preferentials of Zibo-Nesa Makhfi as a "late" or "retarded" poet which is influenced by Saadiʼs erotic preferential and sometimes has a look on the composed poem of Jamalodin Abdorazagh Esfahani are studied by descriptive-analytical method and is trying to answer the fundamental question that he, as the son of a poet to extent, has been able to escape from the anxiety or influence of Saadi as his father's poet? The affinity of the theme, the weight and the common mold, and the similarity of the bits and the use of rhymes and the same rows indicate that Zibo-Nesa makhfi in its compilation of its preferences, while using the defense mechanism of denial, but failed to overcome its anxiety and pass through it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intertextual
  • Impact anxiety theory
  • Harold Bloom
  • Saadi
  • Zibo-Nesa Makhfi