رابطه سببیت سبب مجمل در حقوق ایران ،انگلستان و هندوستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد،زاهدان،ایران

10.22111/jsr.2019.26426.1823

چکیده

احراز رابطه سببیت دشوار است و زیان دیده نمی تواند رابطه سببیت را بین فعل زیان بار و خسارت وارده ثابت کند و سبب در آن مجمل است . دشواری انتساب فعل زیان بار به یکی از اطراف علم اجمالی از یک سو و لزوم جبران خسارت زیاندیده از سوی دیگر موجب شده است کشورهای مختلف برای حل آن به تکاپو پرداخته و نظریه های گوناگونی ارائه دهند؛ ازجمله مسئولیت تضامنی اسباب مجمل، تقسیم مساوی مسئولیت میان اسباب، پرداخت خسارت از بودجه عمومی یا بیت المال، تعیین سبب مسئول با قرعه و ... هرچندهدف اصلی هرکدام از این نظریه ها جبران عادلانه ضرری است که ورود آن احراز شده، بااین وجود هریک با ایراد های خاص خود روبه روست. مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی سبب مجمل در سه نظام حقوقی ایران و انگلیس و هندوستان حاکی از آن است که در قوانین و رویه های قضایی این سه کشور اختلافاتی وجود دارد؛ لیکن هر سه نظام از جهت گرایش به لزوم جبران ضرر و حمایت از زیاندیده، وجه مشترک دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Inconclusive Cause in respect of the Law of Iran, Britain and India

نویسنده [English]

  • Ali Ravanan
Department of Law,Faculty of Law and Political Science,Azad,Zahedan,Iran
چکیده [English]

Once it is known that one of the few causes of insertion in a specific and limited group has caused the damage but cannot definitively determine the cause of the accident,it is difficult to establish a causal relationship and the loss cannot establish the causal relationship between the act of loss.The burden of proving the damage is plausible.The burden of attributing the act of harm to one of the sciences on the one hand.the necessity of compensation for the harm on the other have caused various countries to present various theories.Including joint liability insurance, equitable liability sharing.The main question of the research is how to find the person responsible among the people charged and the research method is comparative conceptual analysis.The overall result of the study is the comparative study of civil liability in the three legal systems of Iran,England and India,indicating that there are differences in the laws and procedures of these three countries,so that in Iranian penal law,responsibility is equal and in English law responsibility is to the extent of effect and to the extent of the fault and in India collective liability is accepted.But all three systems share the same tendency to indemnify and protect against harm

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affliction (brief causality)
  • Damage
  • Iranian Law
  • UK and India