دارالعلوم دیوبند؛ زمینه ها و راهبردها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jsr.2012.823

چکیده

دارالعلوم دیوبند که با همت تنی چند از علمای مسلمان هند،در عصر حاکمیت کمپانی هند شرقی انگلیس،بنیان نهاده شد؛ منشأ تحولات عمده ای در حیات فرهنگی و سیاسی مسلمانان شبه قاره هند گردید که اثرات آن تا به امروز هم پا برجاست.
  اینکه،کدام زمینه ها، ضرورت تأسیس این نهاد آموزشی را پدید آورد و راهبردهای آن در مقاطع مختلف تاریخی از چه ماهیتی برخوردار بود؛ عمده ترین پرسش هایی است که این پژوهش،حول محور آنها سامان یافته است.
نگارنده می کوشد تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، یافته های خود را بر این فرضیه ها مبتنی سازد که: تهدید هویت مسلمانان هند از جانب هندوهای افراطی از یک سو، و تهاجم فرهنگی استعمار از سوی دیگر، ضرورت تأسیس این نهاد علمی را پدید آورد. همچنین، این مرکز آموزشی به حسب مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی، راهبرد سیاسی را در کنار راهبرد فرهنگی برگزید تا از نقش آفرینی در عرصه های سرنوشت ساز سیاسی باز نماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dar ul-Ulum of Deoband: Backgrounds and strategies

چکیده [English]

Dar-ul-Ulum of Deoband which was founded by some Indian muslim scholars under the British rule in India became the origin of some major cultural and political developments the effects of which are still alive. The main questions which are the bases of the current study are as follows: What are the backgrounds that created the necessity for the establishment of this educational center? What was the nature of its strategies in different historical periods?
    Using the descriptive - analytic method, the current study tries to base its findings upon the following hypotheses: The menace to the muslim identity by the extremist Hindus on the one hand, and the cultural invasion of the British colonialists on the other hand, were the reasons of the necessity for the establishment of this scientific center. In addition, according to social circumstances, Dar-ul-Ulum of Deoband adopted the political strategy along with the cultural strategy in order to function in the crucial political arenas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dar-ul-Ulum of Deoband
  • Mohammad Qasem Nanotoy
  • Mahmud al-Hassan
  • Caliphate Movement
  • Islamic Identity
1- احمد، عزیز (1367) تاریخ تفکر اسلامی در هند، ترجمه نقی لطفی و محمد جعفر یاحقی، تهران: انتشارات کیهان.

2- الحسن، مشیر(1367)جنبش های اسلامی و گرایشهای قومی در مستعمره هند، ترجمه حسن لاهوتی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

3- النمر، عبدالمنعم(1401)تاریخ الاسلام فی الهند، بیروت، مؤسسه ی الجامعیه للدراسات والنشر والتوزیع.

4- پیترز، رادلف(1365) اسلام و استعمار،ترجمه محمد خرقانی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

5- حسین،اصغر(1920) حیات شیخ الهند، دیوبند، بی نا.

6- حکمت، علی اصغر(1337) سرزمین هند، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

7- خامنه ای، سید علی(1347) مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان، تهران: انتشارات آسیا.

8- عباس، سیدقندیل(1381) «تبلیغی جماعت»، دانشنامه جهان اسلام، تهران: بنیاد دائره ی المعارف اسلامی.

9- گیلانی، مناظر احسن(1955)سوانح قاسمی، دیوبند، بی نا.

10- لاپیدوس، ایرا.ماروین(1376) تاریخ جوامع اسلامی، ترجمه محسن مدیر شانه چی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

11- نهرو، جواهر لعل(1350)کشف هند، ترجمه محمود تفضلی، تهران: انتشارات امیر کبیر.

12- هاردی، پی (1369) مسلمانان هند بریتانیا، ترجمه حسن لاهوتی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

 

13-Ahmad,Aziz(1967)Islamic Modernism in India and Pakistan, London:Oxford University Press.

14-Ahmad,Muin(1993)Silken Letters,Allahabad:Nehro Poblication.

15-Anderson,Antony(1987)India Under Company,New Delhi:Sage Publication.

16-Fakhri,Ibrahim(1969)Dar ul-‘ulum of Deoband,New Delhi: Abhinav Publication.

17-Gupal,Ram(1987)British Rule in India, London:Taylor Company.

18-Hasan,Imtiaz(195)Islamic Movements in India, Bombay: gupta Press.

19-Howell,Ashuk(1972) Education in India,Calcutta:Smith Press.

20-Hunter,W.W.(1945) The Indian Musalmans, Calcutta: Trubner and Company.

21-Lelyveld,David(1974)Muslim Solidarity and English Education in North India,Chicago:The University of Chicago Press.

22-Manzar,Muneer(1974)Islamic Education in India,New Delhi:Vikasa Publishing House.

23-Metcalf,T.R.(1960) The Aftermath of the Revolt, Princeton: Priceton university Press.

24-Mohiuddin,I.H.(2008),Islamic Schools in Indian, Dhaka: Salimullah press.

25-Qasimi,Muhammad Taiyib(1968)A Century life of Dar ul-Ulum of Deoband, London:Warton Club.

26-Reddy,K.L.(2008)Syed Ahmad And His Institution, Calcutta:Mittal Publication.

27-Rizvi,Mahbub (1982) History of Deoband ,Calcutta: Sushilal  Press.

28-Russel,W.H.(1960)My Diary in India in the Year 1858-1859,London:General Books.

29-Sanyal,Usha(2005)Ahmad Reza Khan Barelwi, Oxford: Oxford University Press.