تحلیلی بر تحولات جمعیتی کشور هندوستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jsr.2012.824

چکیده

در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات تطبیقی، سعی شده است تحولات جمعیتی کشور هندوستان به عنوان دومین کشور پرجمعیت جهان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. داده های اولیه پژوهش از منابع اینترنتی، کتابخانه­ای و سرشماری هندوستان و ... جمع آوری گردیده است.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که رشد سریع جمعیت در این کشور از اواسط قرن 20 آغاز شده و تا اواخر این قرن ادامه داشته ولی از دهه ی اول قرن تا حدودی از سرعت رشد آن کاسته شده است که میزان آن در ایالات مختلف این کشور متفاوت است. از نظر شهرنشینی هند از کشورهای با درصد شهرنشینی پایین جهان بوده و حدود 32 درصد ساکنان آن شهرنشین هستند. میزان امید به زندگی در این کشور از کمتر از 40 سال، در سال 1955  به حدود 69.88 سال، در سال 2011 افزایش یافته است. متوسط نسبت جنسی نیز در هند به طور میانگین 110.4است ولی بین مناطق مختلف کشور، پیروان ادیان و مذاهب و اقشار مختلف جامعه تفاوت نسبتاً چشم گیری از این حیث مشاهده می شود. در نهایت اینکه میزان موفقیت سیاست تنظیم خانواده در ایالات مختلف هند بسیار متفاوت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Demographic Changes in India

چکیده [English]

The objective of this research is to evaluate and to analyze population changes of India, the second most populous country in the world, by employing the Descriptive-Analytical method as well as using comparative studies. The primary data of the research has been collected from documentary data of the internet and library resources and the Indian census reports from the statistical center of the country.
The results indicate that the fast population growth in this country has commenced since the middle of the 20th century and has continued until the end of that century, but its growth rate has decreased since the first decade of the 21st century, the level of which is different in different states of the country. India has been one of the countries with low percentage of urbanization whose urban population is about 32 percent. Life-expectancy has been increased from less than 40 years in 1955 to about 69.88 years in 2011. The average sex ratio is about 110.4, while a significant difference is observed in this case between different regions, religions’ followers, and various groups of the society. Ultimately, the success rate of family planning policy has been very different in different states of India.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • population changes
  • Urbanization
  • life-expectancy
  • India
 

1- تاراچند (1374) تاثیر اسلام در فرهنگ هند، ترجمه علی پرنیا و عزالدین عثمانی، تهران: انتشارات پاژنگ، چاپ اول.

2- دولافوز(1316) تاریخ هند، ترجمه محمدتقی فخرداعی گیلانی، تهران: کمیسیون معارف. چاپ اول.

3- دویران، اسماعیل(1387) نقش جمعیت در برنامه ریزی شهری (نمونه موردی: شهر زنجان «بررسی شاخص های نعداد و بعد خانوار، نسبت سنی و جنسی تراکم جمعیتی»)، فصلنامه جمعیت شماره 65 و66، صص 46 – 27.

4- زمانی، فریبا (1388) اهمیت جمعیت شناسی در برنامه ریزی های آمایش سرزمین(با تأکید بر مطالعه مهاجرت های استانی)، فصلنامه جمعیت شماره 69 و 70، صص 132 – 107.

5- سلیمی، مینو (1372) روابط فرهنگی ایران و هند، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول.

6- کلانتری، صمد و صادقی ده چشمه(1385) برآورد و مقایسه چند شاخص جمعیتی در ایران و برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، فصلنامه جمعیت شماره 56-55، صص 149 – 133.

7- گودوین، ویلیام(1383) هندوستان، ترجمه فاطمه شاداب، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ اول.

8- مصطفوی سبزواری، رضا (۱۳۸۲) یادگار هندوستان، تهران: اتشارات بین المللی الهُدی، چاپ اول.

9- میر سندسی، محسن(1390) تقویت بنیادهای فرهنگ ایرانی – اسلامی در هند، سامانه مدیریت دانش معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.

10- نورالهی، طه و فتحی، الهام(1387) چشم اندازی به شاخص های جمعیتی منطقه آسیای جنوب غربی و جایگاه ایران در این منطقه، فصلنامه جمعیت شماره 63 و64، صص 60 – 27.

 11-Adlakha, A (1997) Population Trends India, U.S. Department of Commerce, and Economics Statistics Administration, Bureau of the Census, IB/97-1.

  12-Guilmoto, C.Z (2007) Sex Ratio Imbalance in India and Future Scenarios, United Nation Population Fund, 4th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights, Hyderabad, India.

  13-Library of Congress )2004(Federal Research Division, Country Profile: India. http://memory.loc.gov/frd/cs/profiles/India.

  14-Mari Bhat, P.N( 1992) Changing demography of elderly in India, Currnt Science 63(8): p 440.

  15- Haub, C (2009) India´s Population Policy, www.berlin-institut.org.

  16- Bloom, D. E(2011)  Population Dynamics in India and Implications for Economic Growth, PGDA Working Paper 65.

  17-Chandramouli, C (2011) Census of India Size, Growth Rate and Distribution of Child Population, Provsional Population Totals India: 61-76.

   18-Nagdeve, D. A (2002) Environment and Health in India, IUSSP, Regional Population Conference on Southeast Asia’s Population in a Changing Asian Context at Bangkok, Thailand.

  19- Rele. J.R (1978) Planning for Development and Population Growth in India, Journal of Human Evolution 7: 77- 84.

 20- Chandramouli, C(2011) Census of India, Size, Growth Rate and Distribution of Population, Provisional Population Totals India:  36-60.

21- United Nations (2009) World Population Prospects: The 2008 Revision, United Nations Population Division, Department of Economic and Social Affairs.

-http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL/...=Default

- http://censusindia.gov.in/2011-prov-...-india.html

 -http://www.ngdir.ir.

- http://www.census.gov/main/www/popclock.html