نویسنده = اسماعیلی، مراد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دلایل افزونی بسامد پارادوکس در سبک هندی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 7-24

مراد اسماعیلی؛ حسین حسن پور آلاشتی