نویسنده = فتاحی زاده، فتحیه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مبانی فکری سید احمدخان هندی بر اندیشه‌‌های تفسیری وی

دوره 11، شماره 36، بهار و تابستان 1398، صفحه 195-214

فتحیه فتاحی زاده؛ حسین افسردیر