نویسنده = دشتگرد، مجید
تعداد مقالات: 1
1. رقابت هژمونیکِ هندوستان و چین در جنوب و جنوب‌شرق آسیا (با تاکید بر مولفه های اقتصادی و نظامی)

دوره 10، شماره 34، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-86

ماندانا تیشه یار؛ محمدجواد فتحی؛ مجید دشتگرد