نویسنده = شیخ حسینی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختار داستان سیاوش و دو داستان رام چندر و سدنوا در هند

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 35-54

زینب شیخ حسینی؛ مریم خلیلی جهانتیغ