نویسنده = موسوی حاجی، سید رسول
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقوش تزیینی کاخ‌های لشکری بازار و مسعود سوم غزنوی در افغانستان

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 107-128

آروین مقصودلو؛ سید رسول موسوی حاجی؛ اشکان شهبازی


3. پژوهشی تطبیقی درساختار کالبدی- فضایی باغ ایرانی در دوران صفوی و گورکانیان هند

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 151-167

سید رسول موسوی حاجی؛ عابد تقوی؛ ثریا شریفی نژاد