نویسنده = اویسی، عبدالعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل استعاره در دیوان شاپورتهرانی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 29-50

حسین اتحادی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی