نویسنده = خوشنود، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر نمادهای مربع و دایره در معماری مقدس هندوها، بودائیان و مسلمانان

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 129-146

سمیه نوری نژاد؛ فاطمه کاتب ولیانکوه؛ علی خوشنود