نویسنده = محمدرضاخانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی وحدت وجود و موجود از نظر ابن عربی واوپانیشادها

دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 127-148

علی اکبر نصیری؛ مریم محمدرضاخانی