نویسنده = نامجو، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل تأثیرگذار در طرّاحی ایکات هند

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 141-160

مائده السادات موسویان حجازی؛ عباس نامجو