نویسنده = فرضی، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. قاعده کاهی و غرابت قاموسی در غزلیات بیدل دهلوی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 7-24

محمد اکبری حبشی؛ حمید رضا فرضی؛ علی دهقان