نویسنده = پدرام میرزایی، علی
تعداد مقالات: 1
1. کهن ترین نسخه خطی کتابخانه گنج بخش درطب

دوره 6، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 107-130

علی پدرام میرزایی