نویسنده = خسروی زارگز، مسلم
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تاثیر ساخت قدرت سیاسی هندوستان بر اندیشه سید احمد خان هندی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 69-90

پیمان زنگنه؛ مسلم خسروی زارگز