نویسنده = عظیمی، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. نقد و تحلیل نسخه خطی منشآت محمد شاه بهمنی

دوره 3، شماره 6، بهار 1390، صفحه 47-64

علی پشت دار؛ افسانه عظیمی