نویسنده = علاءالدین شاه، علاءالدین شاه
تعداد مقالات: 1
1. نخستین ترجمۀ پنچتنتره به یک زبان خارجی (یعنی پهلوی) و سیاحت جهانی آن

دوره 3، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 21-30

علاءالدین شاه علاءالدین شاه