نویسنده = اخیانی، جمیله
تعداد مقالات: 1
1. نگاه فراهنجار صائب به داستان «خضر»در آیینة اشعارش

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 29-46

جمیله اخیانی؛ سمیه امامی مطلق