نویسنده = قاسمیان، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات ساختاری کلمات عربی در اثر ورود به شبه‌قاره هند

دوره 11، شماره 37، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-72

رضا رضایی؛ مرضیه قاسمیان