نویسنده = حکیمی فر، خلیل
تعداد مقالات: 1
1. قانون وابستگی متقابل؛ بنیانی برای صلح در دین بودا

دوره 11، شماره 36، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-52

خلیل حکیمی فر