نویسنده = محمودی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. معرفی منظومة «منوهر و دمالت» اثر ظهیرکرمانی

دوره 11، شماره 37، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-60

رقیه رستمی؛ مریم محمودی