نویسنده = کریمی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی در اسناد تجاری بین المللی، حقوق ایران و هندوستان

دوره 10، شماره 34، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-42

محمد اکبری؛ عباس کریمی؛ علی آل بویه