نویسنده = گراوند، سعید
تعداد مقالات: 2
1. اهمیّت مندله و نقش معرفت شناسی آن در منازل سلوک در طریقت وجره یانه

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1399، صفحه 195-214

سعید گراوند؛ ثریا میرزایی


2. بررسی آموزه مایا در سنت هندویی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 51-68

سعید گراوند؛ نوروز پیغامی