نویسنده = سیدزاده، نصیر احمد
تعداد مقالات: 1
1. معرفی و تحلیل ساختی اختتام مثنوی، اثر مفتی الهی بخش کاندهلوی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 113-136

نصیر احمد سیدزاده؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی