نویسنده = بانو صبوری، نرجس
تعداد مقالات: 1
1. پیوند استعاری دل با دیگر اعضای بدن در غزلیات حسن دهلوی (پژوهشی بر اساس نظریۀ معاصر استعاره)

دوره 10، شماره 35، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-120

نرجس بانو صبوری؛ آسیه ذبیح نیا عمران