نویسنده = نصیری، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. توسل در نگاه اشرف علی تهانوی و خلیل احمد سهارنپوری

دوره 10، شماره 35، پاییز و زمستان 1397، صفحه 215-228

علی اکبر نصیری؛ فاطمه دهانی گنکی