نویسنده = میرعبدالرضا حسینی، سید
تعداد مقالات: 1
1. اهداف و کارکردهای کنسولگری بریتانیا و تعامل آن با کمپانی هند شرقی در شیراز (1925–1903 م/ 1344–1321 هـ. ق)

دوره 11، شماره 36، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-32

سید میرعبدالرضا حسینی؛ حمید حاجیان پور