نویسنده = خلیلی جهانتیغ، مریم
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل ساختار داستان سیاوش و دو داستان رام چندر و سدنوا در هند

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 35-54

زینب شیخ حسینی؛ مریم خلیلی جهانتیغ


2. شرح نولکشور بر دیوان حافظ ودریافت های هرمنوتیکی شارحان آن

دوره 6، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 27-46

مریم خلیلی جهانتیغ؛ حمید صمصام؛ فاطمه شفیعی


3. نگاهی تازه به مثنوی جدایی نامه از میرصوبدارخان تالپور

دوره 2، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 73-82

مریم خلیلی جهانتیغ


4. نگاهی به داستان نویسی معاصر هند

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 57-104

مریم خلیلی جهانتیغ؛ راجندر کمار