موضوعات = زبان و ادبیات فارسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عناصر داستانی در منظومۀ عصمت نامۀ کلانوری

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1399، صفحه 127-146

زهره طهرانی پور؛ حسن بساک؛ رضا اشرف زاده


2. مقایسۀ ساختارِ مرزبان‌نامه و کلیله‌ودمنه (با تکیه بر نمودِ اندیشة هند و ایرانِ باستان)

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1399، صفحه 177-194

یعقوب فولادی؛ محمد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ