موضوعات = تاریخ ادیان و عرفان
تعداد مقالات: 1
1. اهمیّت مندله و نقش معرفت شناسی آن در منازل سلوک در طریقت وجره یانه

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1399، صفحه 195-214

سعید گراوند؛ ثریا میرزایی