دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 7-180 
3. نگاهی به داستان نویسی معاصر هند

صفحه 57-104

مریم خلیلی جهانتیغ؛ راجندر کمار