دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 7-139 (سال دوم، شمارۀ دوم، بهار 1389) 
3. آشنایی با گوروهای آئین سیک

صفحه 35-52

صمد سامانیان؛ آمنه مافی تبار