دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 7-171 (سال دوم، شمارۀ پنجم، زمستان 1389) 
3. بنیان های جغرافیایی و ژئوپولیتیکی روابط در شبه قاره هند

صفحه 55-78

رضا حسین پور پویان؛ پیروز مجتهد زاده؛ زهرا احمدی پور


5. حافظ و غالب

صفحه 101-124

محمدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ محمدرضا مشهدی