دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهار 1390، صفحه 7-153 (سال سوم، شمارۀ ششم، بهار 1390) 
2. نمود عشق در دیوان حیدری تالپور

صفحه 31-46

محمد بارانی؛ میثم جمشیدی منش


4. موسیقی بیرونی دیوان بیدل دهلوی

صفحه 65-88

حبیب جدیدالاسلامی؛ نسرین صفائی کشته گر