فصلنامه مطالعات شبه قاره (JSR) - واژه نامه اختصاصی