فصلنامه مطالعات شبه قاره (JSR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله