نویسنده = محمود حسن آبادی
تعداد مقالات: 2
1. ابنیۀ هند (مرقّعی در معرّفی فضاهای شهری احمدآباد هند)

دوره 10، شماره 35، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-24

محمود حسن آبادی


2. تحلیل مؤلفه‌های تاریخی ـ ادبی منظومه‌ی حماسی شاهنامه‌ی نادری

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 43-58

کمال رضایی شعبان؛ محمود حسن آبادی؛ عبدالله واثق عباسی