نویسنده = محمود عباسی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسة معانی بلاغی «أو» در ترجمة قرآن ولی الله دهلوی، میبدی و فولادوند

دوره 12، شماره 39، پاییز و زمستان 1399، صفحه 187-202

جواد عصاررودی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا


2. بررسی و تحلیل استعاره در دیوان شاپورتهرانی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 29-50

حسین اتحادی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی